teamwork-ga2857cb15_1280-1

DOTACE NA ROZVOJ DOBROVOLNICTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI PRO ROK 2022

Pardubický kraj aktuálně vyhlásil dotační program „Podpora aktivit navazujících na služby poskytované podle zákona č. 108/2006, o sociálních službách v Pardubickém kraji. Ten je zaměřen na podporu souboru činností, které zajišťují pomoc a podporu osobám za účelem jejich sociálního začlenění a dále působí jako prevence proti jejich sociálnímu vyloučení. K podporovaným aktivitám patří mimo jiné i dobrovolnictví, oprávněnými žadateli tedy mohou být zapsané spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy či církevní právnické osoby, které v Pardubickém kraji fungují jako lokální dobrovolnická centra nebo dobrovolnické organizace. Podpořené projekty musí být realizovány na území Pardubického kraje v období 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022. Předpokládaný objem peněžních prostředků vyčleněných na tento program je 4 363 000 Kč, minimální výše poskytnuté dotace činí 5 000 Kč, maximální výše 750 000 Kč na jeden projekt. Poskytnutí dotace v programu se váže na finanční spoluúčast žadatele z jiných zdrojů (dotace MPSV ČR, dotace obcí, vlastní příjmy, sponzoring atd.) ve výši minimálně 30 % celkových uznatelných nákladů na projekt. V zájmu urychlení přípravy podkladů je program vyhlášen před schválením rozpočtu a jeho realizace je podmíněna schválením příslušné částky v rozpočtu Pardubického kraje. O poskytnutí konkrétní podpory z programu rozhodují příslušné orgány Pardubického kraje (Rada Pk, Zastupitelstvo Pk) v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Organizaci a administraci programu zajišťuje odbor sociálních věcí Krajského úřadu Pardubického kraje, kontaktní osobou je Ing. Naděžda Ferenčíková (466 026 226, nadezda.ferencikova@pardubickykraj.cz)Žádost o dotaci žadatel předkládá v písemné podobě na předepsaném formulářivčetně všech povinných příloh, s podpisem oprávněné osoby a razítkem organizace, řádně a včas a musí splňovat všechny formální i věcné požadavky. Lhůta pro podání žádostí je od 3. 1. 2022 do 31. 1. 2022. Těmito dny se rozumí den podání na poštu, podatelnu Krajského úřadu Pardubického kraje či datovou schránkou. Formuláře žádosti a přílohy jsou též zveřejněny na internetových stránkách: Pardubický kraj – Dotační programy probíhající (pardubickykraj.cz)

Dotace poskytnuté z tohoto programu na rok 2021 se vyúčtovávají nejpozději do 25. 1. 2022. Pokyny a formuláře jsou k dispozici zde: Pardubický kraj – Dotační programy probíhající (pardubickykraj.cz)