2935

FOND PODPORY ORGANIZACÍ PEČUJÍCÍCH O UPRCHLÍKY Z UKRAJINY

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové vyhlašuje mimořádné grantové řízení určené organizacím, které pomáhají lidem přicházejícím do České republiky z Ukrajiny. Pro tento účel vytvořil fond ve výši 1 000 000 Kč, který bude průběžně doplňován z darů jednotlivců a organizací.

O příspěvek z fondu mohou žádat spolky a pobočné spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní organizace nebo evidované církevní právnické osoby. Příspěvek z fondu je určen na financování aktivit souvisejících s pomocí uprchlíkům, a to konkrétně na školení pracovníků a dobrovolníků, úhradu pracovníků na DPP/DPČ (např. koordinátoři) nebo na fakturu (např. tlumočníci), úhradu drobných nákladů (např. jízdné v MHD, nákup telefonní karty, apod).

Maximální výše přiděleného příspěvku je 60 000 Kč. Žádosti o grant budou projednány ve zkráceném grantovém řízení.

On-line formulář pro podání žádosti a manuál pro žadatele a příjemce grantu najdete na webových stránkách Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

Zdroj: Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové