senior-3336451_1280

MOTIVACE DOBROVOLNÍKŮ PŘI PRÁCI SE SENIORY

Martina Landová ukončila studium na Vyšší odborné škole pedagogické a sociální. Ve své absolventské práci se věnovala tématu dobrovolnictví a provedla vlastní šetření, na jehož základě přináší doporučení při získávání dobrovolníků. Děkujeme Martině za možnost seznámit se s výsledky šetření. V případě zájmu o více informací můžete Martinu kontaktovat na martinahaug@email.cz.

Cílem této absolventské práce bylo zjistit, jaké jsou motivátory dobrovolníků pro vykonávání dobrovolnické činnosti. Cíl práce byl naplněn pomocí teoretické části a praktické části. V teoretické části byl vymezen koncept dobrovolnictví, oblasti dobrovolnictví i motivace. Závěr teoretické části byl věnován měření motivace v dobrovolnictví, kde byl představen výzkumný nástroj VFI jakožto nejužívanější metrika pro měření motivace dobrovolníků v současné době.

VFI neboli Inventář funkcí dobrovolníka je nejznámějším psychologickým pojetím zkoumání motivační struktury. Je založen na předpokladu, že lidé jsou motivováni k angažování v dobrovolnických službách přesvědčením, že jejich chování jim dá možnost uspokojit jejich potřeby. VFI pak rozlišuje šest motivátorů: Hodnoty, Růst, Porozumění, Kariéra, Sociální faktor a Ochrana. Svým výzkumným nástrojem o třiceti výrocích a sedmibodové škále třídí VFI motivace respondentů do příslušných faktorů, a odhaluje tak jejich skutečné pohnutky pro dobrovolnickou činnost.

Motivátory dobrovolnictví dle VFI
Hodnoty (Values) Skrze dobrovolnictví jedinec vyjadřuje svoje hodnoty související s altruistickými a humanitárními zájmy, soucítí s lidmi v nouzi, pomáhá jim.
Porozumění (Understanding) Skrze dobrovolnictví se jedinec vzdělává, získává zkušenosti, které by v jiném oboru možná nenabyl. Objevuje své silné stránky a má možnost být důležitý v nějaké organizaci a být i součástí týmu.
Růst (Enhancement) Skrze dobrovolnictví jedinec realizuje svůj osobní růst, duševně (či duchovně) se rozvíjí. Cítí se důležitý, potřebný, a tím si zvyšuje své sebevědomí. Má možnost získat nové přátele.
Kariéra (Career) Skrze dobrovolnictví si jedinec zvyšuje svoji profesní hodnotu, a získává tak více možností uplatnit se na trhu práce (například mít za něco nebo za někoho odpovědnost, kontakty, vedení týmu, náročná práce nebo specifické dovednosti).
Sociální funkce (Social) Dobrovolnictví umožňuje jednotlivci posílit vazbu k pro něj důležitým lidem (přátelé, známí). Jedná se o faktor vypovídající o ochotě i schopnosti se jim přizpůsobit.
Ochrana (Protective) Skrze dobrovolnictví jedinec chrání sebe, svoje ego: snižuje svůj pocit viny, že má více štěstí a příležitostí než ostatní nebo uniká svým negativním pocitům (osamělost, osobní problémy, starosti) prostřednictvím služby druhým.
(Zdroj: Clary a Snyder, 1998)


Formulace doporučení

Na základě výsledků vlastního šetření byla formulována tři doporučení, která mají pomoci domovům pro seniory a jim podobným zařízením pomoci získat více dobrovolníků, kteří by jim pomohli zvýšit kvalitu poskytovaných služeb.

1. Zaměření kampaně na získání nových dobrovolníků prostřednictvím Hodnotového faktoru Hodnotový faktor je nejsilnějším motivátorem dotázaných dobrovolníků (hodnota 5,55 z maxima 7). To znamená, že pokud chce domov pro seniory oslovit nové dobrovolníky, je třeba kampaň cílit na soucit se seniory, podpořit důležitost dobrovolnické aktivity pro tuto zranitelnou skupinu a ukázat, že senioři v domovech jsou vhodnými adresáty dobrovolnické pomoci, přestože jsou již opečovávaní institucionálně.
Jelikož je Hodnotový faktor nejsilnější napříč všemi skupinami (bez ohledu na vzdělání, pohlaví či věk), lze oslovit širší veřejnost. Příkladem takové kampaně může být inzerce domova pro seniory v jeho okolí, kdy by letáky byly umístěny v okolních panelových domech, vhozeny do schránek, dále v různých podnicích či organizacích v okolí. Lze také oslovit firmy, kde by s inzercí pomohlo oddělení lidských zdrojů. Firmám by taková spolupráce mohla přinést lepší vnímání značky či rozšíření společenské odpovědnosti firmy.

2. Lidé se základním vzděláním jako cílová skupina pro dobrovolnictví Lidé se základním vzděláním se mnohdy živí rutinní prací, často bez pozitivní zpětné vazby. Mohou se tak se cítit osamělí, nedocenění, nepociťují často důležitost ve svém pracovním a někdy i osobním životě. Dobrovolnictví tak mohou vnímat jako únik od vlastních starostí, lidé se základním vzděláním mají nejvyšší faktor Ochrany. Podstatou faktoru Ochrana je ochrana sebe sama, svého ega a únik od vlastních negativních emocí. Domovy pro seniory by se mohly zaměřili na tuto cílovou skupinu kampaní, která by těmto lidem dodala důležitost, možnost úniku od vlastních starostí a možnost vylepšit si životopis, získat nové kontakty, a tím možná i lepší pracovní místo. Protože lidé se základním vzděláním bývají nízkopříjmové skupiny a mohli by mít problém například s fyzickým dojížděním do domova, nabízí se kampaň cílit jako pomoc na dálku, tedy například pomoc seniorům po telefonu či skrze sociální síť nebo platformu, která umožňuje i videohovor. Se seniory by si mohli povídat, sdílet, vyslechnout si jejich příběhy i starosti, čímž by zapomněli na svoje vlastní problémy. Takto lze využít vysokou hodnotu faktoru Ochrany pro tuto skupinu.

3. Ženy na mateřské nebo rodičovské dovolené jako cílová skupina pro dobrovolnictví Ženy na mateřské nebo rodičovské dovolené jsou vůbec nejmotivovanější skupinou, jelikož dosahují nejvyšších hodnot u všech faktorů: Hodnoty (6,00), Porozumění (5,50), Růst (6,50), Kariéra (5,95), Ochrana (5,50) i u Sociálního faktoru (4,05). Domovy pro seniory a jim příbuzná zařízení tedy mohou vytvořit kampaň, kterou by tuto cílovou skupinu oslovily. Pro samotné ženy na mateřské či rodičovské dovolené je důležité mít možnost začlenit se po této etapě zpět na pracovní trh, a dobrovolnictví je tak jednou z možností, která může pomoci. Také zde mohou navázat nové kontakty, které mohou uplatnit v podnikání či další kariéře. Dále jim tato zkušenost umožní zpestřit rutinní program s dětmi, a narušit tak jednotvárnost každodenní péče.
Ženy na mateřské či rodičovské dovolené by mohly navštěvovat domovy se seniory se svými dětmi v přiměřeném věku (například od 2 let). Byla by jim nabídnuta možnost hlídání dětí kompetentním sociálním pracovníkem, ale zároveň by měly děti možnost zvolit si seniora, se kterým si chtějí povídat, hrát, číst, jít na procházku či realizovat jiné aktivity, které domov opečovávaným nabízí. Samotná aktivita by nemusela trvat déle než 15 až 30 minut podle možností seniora i dítěte (například půlhodinové čtení nebo zpívání, desetiminutová procházka apod). Takto strávený čas by byl cenný nejen pro klienty domova, ale rovněž pro děti, které se takto učí mezigenerační solidaritě, laskavosti vůči seniorům a mohou se dozvědět různé věci ze skutečného života.
Ženy na rodičovské dovolené by však mohly vykonávat širší spektrum dobrovolnických aktivit dle vlastního zájmu a potřeb organizace (vaření, práce se seniory, administrativa, úklid apod.). Kampaň by tak byla mimořádně atraktivní pro ženy, které nemohou při péči o své dítě využít pomoc svých rodičů (babičky, dědečka). Vedlejším pozitivním efektem této dobrovolnické činnosti by byla i psychohygiena pro seniory.

Zdroj: Budupomahat.cz