time-371226_1280

PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O AKREDITACE V OBLASTI DOBROVOLNICKÉ SLUŽBY

Ministerstvo vnitra České republiky uděluje akreditace vysílajícím organizacím v oblasti dobrovolnické služby dle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů, a to vždy na dobu 4 let. Držení akreditace je jednou z podmínek při žádání o státní účelovou dotaci pro oblast dobrovolnické služby z rozpočtu Ministerstva vnitra. O dotaci může požádat pouze organizace, jestliže má platnou akreditaci nejpozději od doby konce lhůty pro podání žádosti s účinností po celý rok, na nějž je dotace požadována. Dle předběžných informací Ministerstva vnitra bude dotační řízení na rok 2022 probíhat s uzávěrkou do 30. 9. 2021 v souladu se Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizací ústředními orgány státní správy (část 2 odstavec 4). Proto je nezbytné, aby organizace, které chtějí žádat o dotace a nemají zatím pro svůj dobrovolnický program nebo projekt udělenou akreditaci nebo účinnost té stávající končí v průběhu roku 2022, neprodleně o udělení akreditace požádaly. 

Akreditace je určitou známkou kvality a její udělení přináší vysílajícím organizacím některé výhody. K nim patří především právě možnost žádat Ministerstvo vnitra o státní dotaci na úhradu části nákladů spojených s výkonem dobrovolnické služby. Akreditované organizace rovněž snáze získávají dobrovolníky, kteří dávají přednost vyššímu stupni právní ochrany a předem stanoveným pravidlům, nebo lépe vytvoří podmínky pro dobrovolnickou činnost nezaměstnaných evidovaných u úřadu práce. Také organizace, kde vykonávají činnost dobrovolníci vyslaní akreditovanou vysílající organizací, mohou uplatnit hodnotu činnosti těchto dobrovolníků v rámci vlastního podílu (dofinancování) na nákladech projektu, na které žádají o státní dotace u vybraných ústředních orgánů. Stejně tak dobrovolník v akreditované organizaci má lepší podmínky pro svou činnost. Má smluvně zaručené postavení, nárok na poskytnutí kvalitní přípravy k výkonu dobrovolnictví nebo na poskytnutí pracovních prostředků a ochranných pomůcek. Je pojištěn proti škodám na zdraví a na majetku a mohou mu být dle podmínek daného programu, kde působí, hrazeny cestovní výdaje, ubytování či strava. V případě, že činnost dobrovolníka přesáhne více jak 20 hodin v kalendářním týdnu, může být státem hrazeno pojistné veřejného zdravotního pojištění po dobu výkonu služby (pokud není plátce zdravotního pojištění z jiného titulu), dále mu může organizace hradit důchodové pojištění stanovené z minimálního vyměřovacího základu.

Pravidla a formulář žádosti k udělení akreditace jsou umístěny na webu Ministerstva vnitra v sekci Dobrovolnická služba/Akreditace. Pokud potřebujete další informace, radu či pomoc v procesu podávání žádosti, neváhejte se obrátit na naše Regionální dobrovolnické centrum prostřednictvím e-mailu: dobrovolnik@konep.cz, tel. 775 551 412 nebo přes naši Poradnu.