IMG_8085

ŠKOLENÍ PRO KOORDINÁTORY DOBROVOLNÍKŮ V KRAJI MĚLO ÚSPĚCH

Letos na podzim proběhly v Pardubicích dvě série školení koordinátorů dobrovolníků a pracovníků pečujících o dobrovolníky v přijímajících organizací, která bezplatně organizuje Regionální dobrovolnické centrum Pardubického kraje v rámci projektu „Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center“, financovaného z Operačního programu zaměstnanost ESF, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/000372.

Kurzy vedl zkušený lektor Mgr. Michal Čančík, Bc. Th. Účastníci se během nich interaktivní formou seznámili se základními pojmy, principy, druhy a oblastmi dobrovolnictví, jeho postavením a významem ve společnosti. Dozvěděli se rovněž informace o aktivitách a působnosti regionálního dobrovolnického centra i jednotlivých lokálních center a organizací v kraji, stejně jako o formách a podobách dobrovolnických programů v ČR, jejich rozvoji a profesionalizaci. Řešila se témata jako je například aktuální legislativa, informační zdroje, celorepublikové a krajské koncepce rozvoje dobrovolnictví, problematika akreditací, financování dobrovolnických programů – fundraising, čerpání dotací a grantů aj. Poměrně velká pozornost byla věnována otázkám managementu dobrovolnictví a jednotlivým fázím dobrovolnického programu, např. jak dobrovolníky hledat, jak je školit, jak o ně pečovat, komunikovat s nimi, vést supervize a podobně. V dalším z bloků se probírala témata zaměřená na role dobrovolníků v organizaci, jejich kompetence, práva a povinnosti, možná rizika a jejich předcházení. Část školení proběhla také formou e-learningu. Účastníci dostali rovněž úkol zpracovat prezentaci zavedení a realizace dobrovolnického programu ve své vlastní organizaci. Tu poté měli možnost představit a diskutovat o ní s lektorem i ostatními kolegy. Na závěr dvoudenního setkání nechyběla diskuze a společné zhodnocení přínosů školení. S potěšením můžeme konstatovat, že reakce všech přítomných byly velice pozitivní a ti odcházeli s pocitem užitečně stráveného času.

Zatím se takto podařilo proškolit celkem 20 koordinátorů. Na začátek roku 2022 se plánuje ještě třetí běh školení, termín bude upřesněn dle aktuální epidemiologické situace. Případní zájemci se mohou hlásit již nyní, podrobnější informace jsou k dispozici zde: Školení koordinátorů dobrovolníků – DOBROKRAJ – Regionální dobrovolnické centrum